Bagh-E Royaha

Music Recording: Part Stadio
Sound Recorist: Babak Shahraki, Behnam Shahraki
Mastering Digital: Babak Shahraki
Production Manager: Raz Ehteshami, Amir Nik kar
Image: Korosh Babaei, Saman Ehteshmi
Graphics: Peyman Rashedi
Daf: Masoud Habibi
1389


Return